Woldberg. Natuur bij Steenwijk.

woldbergDe Woldberg is met zijn 26 meter een opvallende heuvel in het vlakke Steenwijkerland even ten noorden van Steenwijk waar wij graag flinke wandelingen maken.
De heuvel is grotendeels bebost en sinds 1956 in handen van Staatsbosbeheer.
Veel paden in en rondom de Woldberg is verhard met puin dat het gevolg is geweest van het bombardement op Rotterdam.
Dit puin bevatte de nodige kalk waardoor er vele planten soorten zijn verschenen die gebonden zijn aan kalkrijkere gronden.
In het bosgebied zijn ook twee vennen aanwezig waar in het verleden turf is gewonnen.
Hier groeien planten als Waterdrieblad. Het bosgebied De Woldberg maakt samen met De Eese deel uit van de beheerseenheid Steenwijkerwold van Staatsbosbeheer.

De Woldberg is de noordelijke punt van het boogvormige stuwwalcomplex van Steenwijk, waarop ook de Havelterberg is gelegen. Ten zuiden van de Woldberg wordt deze stuwwal doorsneden door de Steenwijker Aa.
Dit stuwwalcomplex is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien.

In het Saalien zijn verschillende fasen van vergletsjering te onderscheiden, waarin een reeks van stuwwallen zijn gevormd.
Bij een vroege vergletsjeringsfase reikte het ijs tot de lijn Texel-Gaasterland-Steenwijk-Coevorden.
Hierbij werden langs de ijsrand lokaal dikke pakketten grondmorene afgezet.
Het materiaal van de grondmorenes, de keileem, bestaat uit een mengsel van leem, zand en grind, ook komen zwerfkeien voor.

Later rukte het ijs verder naar het zuiden op en werd de grondmorenes uit de vorige vergletsjeringsfase opgestuwd tot stuwwallen. Deze stuwwallen werden vervolgens door het oprukkende ijs overreden en omgevormd tot drumlinachtige structuren.
In de laatste ijstijd (Weichselien) zijn deze afzettingen plaatselijk bedekt met een laag dekzand.
Het gehele complex van stuwwallen, glaciale ruggen en bekkens rond Steenwijk is zeer gaaf en daarmee van bijzondere aardkundige waarde.

woldbergDe heuvel is goed te zien ter hoogte van afslag Steenwijk-Zuid van de A32, waar men pal langs de heuvel rijdt.
Na de aanleg van de snelweg heeft men op de westflank van de berg het geologisch monument Wolterholten opgericht.

Een mooie wandelroute in dit gebied kunt u op deze pagina vinden.

Geef een reactie